ریاضی اول ابتدایی تم 22، 23، 24، 25-app

ریاضی اول ابتدایی تم 25،24،23،22

فیلم های آموزشی تم 22 (کاشی کاری های مساجد) ، تم 23 (شب هنگام خواب) ، تم 24 (تقارن) ، تم 25 (آینه) ریاضی اول دبستان به آموزش مفاهیم جهت ها، شمارش رو به عقب با محور و رسم شکل، راهبردهای حل مساله و زیرمساله، شمارش و نوشتن کامل اعداد و آشنایی با تمامی  اعمال جمع و تفریق عداد میپردازد

فیلم آموزش ریاضی اول تم 22، 23، 24، 25

درس بیست و دوم - تم 22

حل تمرین صفحه 151 تا 154 

آموزش تم 22

درس بیست و سوم - تم 23

حل تمرین با بازی و ریاضی از صفحه 155 تا 158

حل تمرین صفحه 159 تا 161

درس بیست و چهارم - تم 24

حل تمرین صفحه 166 تا 168

درس بیست و پنجم - تم 25

حل تمرین صفحه 172 تا 175

 

گام به گام تم 22، 23، 24، 25 ریاضی اول دبستان