ریاضی دهم فصل سوم

ریاضی دهم فصل سوم

فیلم‌هایی آموزشی که در ادامه مشاهده می‌کنید، آموزش کاملی از مفاهیم و درسنامه های فصل سوم ریاضی دهم تجربی (توان های گویا و عبارت های جبری) می‌باشد که شامل  1-ریشه و توان 2- ریشه n ام 3- توان های گویا 4- عبارت های جبری هستند و در مجموعه آموزشی استادریاضی تهیه و بصورت یکجا با حجم اینترنت مصرفی کم تهیه گردیده اند.

فیلم آموزش ریاضی دهم فصل 3

آموزش مبحث اول فصل سوم 

ریشه گیری + حل تمرین صفحه 43 و 52

آموزش درس دوم (ریشه nام) از فصل سوم ریاضی دهم 

فیلم حل تمرینات صفحه 54 و 55

تدریس مفاهیم ریشه گیری توان های گویا

با استفاده از فعالیت ها و تمرینات صفحه 59 ، 60 و 61

ادامه آموزش مفاهیم پیشین از طریق حل تمرینات 61

آموزش درس چهارم فصل سوم (عبارت های جبری) 

جواب تمرینات صفحه 62، 63 و 64

تدریس عبارت های جبری و گویا کردن مخرج کسرها

صفحه 64و 65 و 66 و 67