ریاضی هشتم فصل ششم

ریاضی هشتم فصل ششم

مطالب فصل ششم  ریاضی هشتم با آموزش رابطه فیثاغورس و کاربردش شروع میشه و سپس موضوعات دیگه ای مث نهشتی در شکل ها و نحوه حل مسائل مرتبط با این فصل از طریق حل تمرینات کتاب و نمونه سوالات مهم از طریق فیلم های آموزشی زیر در استاد ریاضی به شما دانش آموزان عزیز تدریس میشه.

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 6

تدریس کوچکترین مضرب مشترک از صفحه 65 و 66 ریاضی هشتم

آموزش مبحث شکل های همنهشت از صفحه 88 تا 90 ریاضی هشتم