ریاضی پنجم فصل پنجم

ریاضی پنجم ابتدایی فصل پنجم

دانش آموزان در فصل پنجم (اعداد اعشاری) ریاضی پنجم ابتدایی اعداد اعشاری رو میشناسن و با درکش میتونن اعداد اعشاری رو با یکدیگر جمع و تفریق و ضرب کنن و سپس توانایی تبدیل اعداد اعشاری به اعداد مخلوط و مقایسه با یکدیگر رو به دست بیارن.  

فیلم آموزش ریاضی پنجم ابتدایی فصل 5

آموزش اعداد اعشاری صفحه 88

آموزش صفحه 89 و 90 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

 

ریاضی و زندگی

مروری بر جمع و تفریق کسرها 

ادامه آموزش مبحث اعداد اعشاری

آموزش جمع اعداد اعشاری

حل تمرینات صفحه 93

تکمیل آموزش بحث جمع اعداد اعشاری با حل تمرینات صفحه 94 و 95 کتاب درسی

آموزش تفریق اعداد اعشاری + حل تمرینات صفحه 96 

حل تمرینات مربوط به تفریق اعشار از صفحه 97 کتاب درسی

ریاضی و زندگی پایه ششم ابتدایی

تکمیل آموزش مبحث ضرب اعشار با حل تمرینات صفحه 99 و 100 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

حل سوالات و تمرینات مهم فصل پنجم کتاب ریاضی پنجم 

گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی فصل پنجم

کانال تلگرام ریاضی پنجم ابتدایی