ریاضی اول ابتدایی تم 19،20،21

ریاضی اول ابتدایی تم 21، 20، 19

فیلم های آموزشی تم 19 (صف نانوایی) ، تم 20 (عزاداری عاشورا) ، تم 21 (کتابخانه) ریاضی اول دبستان به آموزش مفاهیم جهت ها، ردیف، ستون و توانایی جمع اعداد، درک مفهوم صورت مسئله و شمردن پنج تا پنج تا با شکل و چوب-خط و بعد به صورت ذهنی، درک عددهای بیش تر از 20 و نوشتن اعداد یک رقمی با حروف و حل مسائل کلامی با چوب-خط و درک درست از مفهوم زمان و بیان تقریبی می پردازه.

فیلم آموزش ریاضی اول تم 21، 20، 19

درس نوزدهم - تم 19

حل مسائل و تمرینات صفحه 126 تا 128 از تم 19 کتاب ریاضی اول ابتدایی

بشمار و بنویس صفحه 129 و 131 + مسئله حل کن صفحه 130 تم 19 کتاب

درس بیستم - تم 20

 با ابزار کار کن صفحه 132 + مسئله حل کن صفحه 133 تم 20 کتاب ریاضی اول ابتدایی

حل تمرینات 135 ، 136 و 137 از تم 20 کتاب ریاضی پایه اول

آموزش مفاهیم صفحه 138، 139 و 140 از تم 20 کتاب با روش دست ورزی

ریاضی و زندگی

درس بیست و یکم - تم 21

آموزش مفاهیم قصه صفحه 141 و حل تمرینات 142 و 143 کتاب ریاضی اول ابتدایی

مرور و دست ورزی مطالب صفحه 144، 145، 146 و 147 کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی

گام به گام تم 19، 20، 21 ریاضی اول دبستان