ریاضی اول ابتدایی تم 22، 23، 24، 25

ریاضی اول ابتدایی تم 25،24،23،22

فیلم های آموزشی تم 22 (کاشی کاری های مساجد) ، تم 23 (شب هنگام خواب) ، تم 24 (تقارن) ، تم 25 (آینه) ریاضی اول دبستان به آموزش مفاهیم جهت ها، شمارش رو به عقب با محور و رسم شکل، راهبردهای حل مساله و زیرمساله، شمارش و نوشتن کامل اعداد و آشنایی با تمامی  اعمال جمع و تفریق عداد میپردازد

فیلم آموزش ریاضی اول تم 22، 23، 24، 25

درس بیست و دوم - تم 22

حل تمرین صفحه 151 تا 154 

آموزش تم 22

درس بیست و سوم - تم 23

حل تمرین با بازی و ریاضی از صفحه 155 تا 158

حل تمرین صفحه 159 تا 161

درس بیست و چهارم - تم 24

حل تمرین صفحه 166 تا 168

درس بیست و پنجم - تم 25

حل تمرین صفحه 172 تا 175

 

گام به گام تم 22، 23، 24، 25 ریاضی اول دبستان

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن