ریاضی چهارم فصل پنجم

ریاضی چهارم ابتدایی فصل پنجم

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی با عنوان عدد مخلوط و عدد اعشاری سه بخش داره؛ در بخش اول مرور عدد مخلوط و آشنایی با نمادش تدریس میشه و سپس در بخش دوم و سوم اعداد اعشاری و نمادش، جمع تفریق اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی به دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تدریس میشه، امیدواریم که با تماشای فیلم های آموزشی زیر در استاد ریاضی تمامی مطالب این فصل رو بخوبی آموزش ببینید.

فیلم آموزش ریاضی چهارم فصل 5

آموزش فصل پنجم + معرفی اعداد مخلوط + مرور راهبردهای رسم شکل

ادامه آموزش اعداد مخلوط + حل تمرینات صفحه 100، 101

آموزش مفاهیم و مطالب صفحه 90، 91، 92

آشنایی بیشتر با اعداد مخلوط و حل مسائل مربوط به آن + آموزش مفهوم گنجایش

 ادامه آموزش اعداد اعشاری 

تدریس ادامه جمع و تفریق اعداد اعشاری صفحه 108 و 109

ادامه آموزش جمع اعداد اعشاری از طریق بررسی تمرینات صفحه 110 و 111

آموزش ارزش مکانی اعداد اعشاری + حل تمرینات صفحه 112 و 113

تدریس نحوه جمع و تفریق اعداد اعشاری روی محور از صفحه 114 و 115 

مرور فصل پنجم چهارم ابتدایی

گام به گام فصل پنجم ریاضی چهارم دبستان

کانال تلگرام ریاضی چهارم ابتدایی