ریاضی چهارم فصل هفتم

ریاضی چهارم ابتدایی فصل هفتم

در فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی با عنوان آمار و احتمال دانش آموزان با نمودار خط شکسته از طریق حل تمرینات مربوط به نمودار ها (نوار قلب، بورس و سهام) از طریق مشاهده فیلم های آموزشی آشنا شده و سپس به درک مفهوم میزان شانس و یا احتمال وقوع یک پدیده تحت عنوان احتمال و نحوه حل مسائل آن در استاد ریاضی آشنا میشوند.

فیلم آموزش ریاضی چهارم فصل 7

آموزش راهبردهای حل مسئله از تمرینات صفحه 142 و 143

تدریس نمودار خط شکسته از صفحه 144 تا 147 از فصل هفتم

آموزش مبحث احتمال از فصل هفتم از صفحه 148 تا 151

تقویت مهارت حل مسئله + تمرین مبحث مساحت مثلث و متوازی الاضلاع 

مرور فصل 1 تا 4 کتاب ریاضی چهارم

مرور فصل 4 تا 7 کتاب ریاضی چهارم 

گام به گام فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان

کانال تلگرام ریاضی چهارم ابتدایی