ریاضی نهم فصل اول

ریاضی نهم فصل اول

امروزه مجموعه ها به عنوان یکی از پایه ترین مفاهیم ریاضی بکار برده میشه؛ دانش‌آموزان در فصل اول ریاضی پایه نهم از طریق آموزش تمرینات، کاردرکلاس و فعالیت های کتاب توسط معلمین این پایه برای اولین بار با مفهوم مجموعه، اعمال روی مجموعه ها و نمایش و کاربردشون آشنا میشن.

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 1

آموزش و معرفی مجموعه ها از فصل اول ریاضی نهم صفحه 1 و 2 

ادامه حل تمرینات مجموعه ها فصل 1 صفحه 3، 4 و 5 کتاب ریاضی نهم

آموزش و تدریس صفحه 6 و 7 با موضوع مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

حل تمرینات صفحه 8 و 9 و 10

آموزش اجتماع اشتراک و تفاصل مجموعه ها از صفحه 11 

آموزش مبحث احتمال (تفاضل مجموعه ها)

آموزش صفحه 10، 11 و 12