ریاضی نهم فصل هشتم

ریاضی نهم فصل هشتم

اشکالی مثل کره، هرم و مخروط انواعی از اشکال هندسی هستند که نحوه به دست آوردن حجم و مساحتشان در زندگی کاربرد داره در فصل هشتم ریاضی نهم (حجم و مساحت) شما به این مهارت دست پیدا میکنید و میتونید اشکال هندسی مختلفی رو با کمک این فصل خودتون درست کنید

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 8

آموزش مفاهیم حجم و مساحت کره + حل تمرینات صفحه 131، 132، 133 و 132

آموزش مبحث سطح و حجم از صفحات 140، 141، 142 و 143 کتاب ریاضی نهم

حل نمونه سوالات امتحانی 

 قسمت اول

حل نمونه سوالات امتحانی 

 قسمت دوم