ریاضی دوم ابتدایی فصل هفتم

ریاضی دوم ابتدایی فصل هفتم

فصل هفتم کتاب ریاضی دوم مطالب مهمی از جمله قسمتی از یک واحد، نمایش کسرها، حل مسئله ساده تر و…با دست ورزی و حل تمرینات کتاب اموزش میده که مطالب پایه سال های تحصیلی بالاتره و یادگیریشون نیاز به مهارت و استعداد در آموزش مدرسین داره، فیلم های آموزشی زیر بخوبی مفاهیم رو به مخاطب منتقل میکنه و آموزش میده

فیلم آموزش ریاضی دوم فصل 7

آموزش فصل هفتم (کسر و احتمال)

آموزش مبحث نمایش کسرها از صفحه 113 و 114

حل مسئله های ساده از فصل 7 ریاضی دوم صفحه های 116 و 117

حل تمرینات صفحه 118، 119 و 120 کتاب ریاضی دوم

حل تمرینات مبحث احتمال از  صفحات 121 تا 123

ادامه حل تمرینات مبحث احتمال از صفحه 122 و 123

مرور فصل هفتم از طریق حل تمرینات صفحه 124 تا 126 

گام به گام ریاضی دوم ابتدایی

کانال تلگرام ریاضی دوم ابتدایی