ریاضی هفتم فصل اول

ریاضی هفتم فصل اول

آموزش راهبردهای حل مسئله، چگونگی حل مسائل از صفحه 1 و 2

مرور فصل اول ریاضی ششم و کاربرد آن در زندگی از صفحه 3 و 4

آموزش مبحث راهبردهای الگویابی در حل مسئله از صفحه 5 و 6 کتاب درسی

آموزش زیر مسئله و حل مسئله ساده تر و حل تمرینات ادامه صفحه 6 و 7

استفاده از نمادهای جبری، مدل سازی، تبدیل مسئله به شکل هندسی و حل هندسی آن از صفحات 9 

آموزش و تدریس مسائل صفحه 10، 11 و 12