ریاضی ششم فصل پنجم

ریاضی ششم ابتدایی فصل پنجم

 تا حالا شده کنجکاو بشی که چقدر پیاده روی کردی یا به چه اندازه ای آب خوردی؟ در واقع اندازه گیری نقش مهمی در تموم جنبه های مختلف زندگی داره که شما میتونید با تماشای فیلم های آموزشی زیر در استاد ریاضی از فصل پنجم ریاضی ششم دبستان و یادگیری مفاهیم مهم این بخش از کتاب مثل هرم، مکعب، طول، سطح، جرم و حجم و.. هر چیزیو که بخوایی اندازه گیری بگیری و مسائل مرتبط بهش رو حل کنی.

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل 5

تدریس فصل پنجم (اندازه گیری) صفحه 88

حل مسائل پیرامون واحد های طول از صفحات 89 تا 92

آشنایی بیشتر با راهبردهای حل مسئله (حدس و آزمایش)

آموزش و حل تمرینات صفحه 94 و 95

آموزش مبحث اندازه گیری از طریق حل تمرینات صفحه 95 و 96 

آموزش واحدهای طولی + مفاهیم و حل تمرینات صفحه 96 و 97 کتاب ریاضی ششم

تدریس مساحت دایره از طریق حل مسائل صفحه 99 و 100 کتاب 

حل تمرین صفحه 101 کتاب

آموزش خط و زاویه پایه ششم + حل تمرینات صفحه 101 و 102

آموزش مبحث زاویه متقابل به راس + فعالیت صفحه 104 کتاب ریاضی

گام به گام ریاضی ششم ابتدایی فصل پنجم

کانال تلگرام ریاضی ششم ابتدایی