ریاضی ششم فصل ششم

ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم

گفتنیه که دانش آموزان عزیز با مفهوم نسبت با کسر و اعشار از طریق کسر های مساوی آشنا هستند و در فصل ششم ریاضی ششم دبستان با ساده کردن نسبت های کسری به کسر و استفاده از درصد بجای نسبت و کسر و ارتباط بینشون آشنا شده و با درک واقعی که با تماشای فیلم های آموزشی زیر پیدا میکنن میتوننن با درصد و نسبت در دنیای واقعی که در زندگی روزمزه پرکابرده ارتباط برقرار کنن.

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل 6

آموزش فصل ششم (تناسب و درصد) +حل تمرینات صفحه 109، 110، 111 و 112

حل و آموزش ادامه تمرینات صفحه 112 و 113

آموزش مقیاس های اندازه گیری 

آموزش مباحث و نکات مهم صفحه 113 و 114 کتاب درسی

آموزش مفهوم درصد و ارتباط آن با کسر و اعشار از صفحه 115 و 116

ادامه آموزش نحوه حل تمرینات صفحه 116 و 117 

آموزش رابطه نسبت، درصد و کسر از طریق تمرینات صفحه 118 و 119 ریاضی ششم ابتدایی

حل تمرینات صفحه 121، 122 و 123 کتاب ریاضی ششم 

حل تمرینات و آموزش مفاهیم صفحه 124 و 125

حل تمرینات صفحه 126 و 127

گام به گام ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم

کانال تلگرام ریاضی ششم ابتدایی