ریاضی دهم فصل اول

ریاضی دهم فصل اول

فیلم های آموزشی زیر به تدریس مباحث و موضوعات در فصل اول ریاضی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی پیرامون بازه و مجموعه، الگو و دنباله های حسابی و هندسی میپردازد.

گفتنیه که استاد ریاضی مجموعه فیلم های شبکه آموزش رو که بصورت مفهومی و صفحه به صفحه تمامی نکات و نحوه حل تمرینات رو آموزش میده برای شما عزیزان بصورت مرتب و بهینه شده در جهت کاهش حجم اینترنت مصرفی شما دانش آموزان عزیز تهیه کرده است.

اول مطالب رو یاد بگیرید و پس از اون با حل نمونه سوالاتی که براتون آوردیم خودتون رو محک بزنید.

فیلم آموزش ریاضی دهم فصل 1

یادآوری مبحث مجموعه ها از ریاضی سال نهم متوسطه 

یادآوری نماد ها و مجموعه ها از طریق حل نمونه سوالات 

آموزش فصل اول ریاضی دهم 

مجموعه های متناهی و نامتناهی

مجموعه مرجع و متمم

حل تمرین های صفحه 2

 

 

معرفی انواع بازه ها

 حل تمرینات صفحه 3 

آموزش مجموعه های متناهی و نامتناهی 

حل تمرینات صفحه 7 و 10

 

ادامه آموزش متمم مجموعه ها از طریق حل تمرینات صفحه 10 و 12

آموزش درس سوم فصل اول الگو و دنباله ها 

حل تمرینات صفحه 14 و 16

حل تمرینات صفحه 17 و 18

آموزش انواع دنباله ها

آموزش مبحث دنباله های حسابی

حل تمرینات صفحه 20 ، 21 و 22 کتاب ریاضی هفتم

آموزش مفاهیم مبحث دنباله های حسابی و هندسی

حل تمرینات و فعالیت صفحه 23 و 24 کتاب 

ویژگی های دنباله هندسی و حل مسائل مربوط به آن در صفحات 27 و 26 از کتاب درسی