ریاضی دهم فصل دوم

ریاضی دهم فصل دوم

فصل دوم ریاضی دهم به تدریس مفاهیم مربوط به مبحث مثلثات می‌پردازد. این فصل از کتاب ریاضی دهم شامل سه درس است که در تمامی فیلم های آموزشی آورده شده در وبسایت استادریاضی به صورت کامل و با زبانی ساده فصل دوم ریاضی دهم را بررسی و تدریس می‌کند. 

فیلم آموزش ریاضی دهم فصل 2

نحوه به دست آوردن تانژانت زاویه 

حل تمرینات و مسائل صفحه 29 و 30 کتاب ریاضی هفتم

حل تمرینات صفحه 32 تا 35

آموزش روابط بین نسبت های مثلثاتی با استفاده از حل تمرینات فصل دوم کتاب ریاضی رشته تجربی و ریاضی پایه هفتم

آموزش پیدا کردن رابطه تانژانت بر حسب کسینوس، کتانژانت و سینوس (اتحاد مثلثاتی)

حل نمونه سوالات امتحانی فصل دوم