ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول

ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول

ترکیب توابع از موضوعات پر اهمیت دربحث کنور کارشناسی  محسوب میشود که در فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی به آن پرداخته شده است هم چنین با مباحثی از جمله؛ توابع چند جمله ای ، توابع صعودی و نزولی ، ترکیب توابع و تابع وارون آشنا میشیدو رسم شکل و نمودار توابع چندجمله ای و درجه سه را یاد گرفته و قادر به تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار ها میشوید.

«فیلم های آموزشی شبکه آموزش در استاد ریاضی در جهت مصرف حجم کمتر  اینترنت مصرفی شما عزیزان بهینه شده اند»

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فصل 1

مرور مفاهیم توابع مختلف و رسم آن ها و چندجمله ها از ریاضی یازدهم متوسطه 

(پیش نیازهای یادگیری فصل 1 – تابع)

آموزش مباحث فصل 1 کتاب ریاضی 

توابع چندجمله ای – توابع صعودی و نزولی 

حل تمرینات صفحه 3، صفحه 4 و 5 کتاب ریاضی دوازدهم «تجربی»

آموزش توابع صعودی و نزولی و حل تمرینات مربوط به آن

 

ادامه آموزش توابع و تعیین نزولی و صعودی دامنه ها + حل کار در کلاس صفحه 8 و 9 کتاب ریاضی دوازدهم تجربی

آموزش مفاهیم و حل تمرینات مربوط به توابع چندجمله ای، ترکیب توابع و صعودی و نزولی بودن آنها 

 

رسم توابع با روش انتقال و آموزش ترکیب توابع

حل تمرینات صفحه 10 و 11 کتاب درسی

ادامه آموزش مباحث ترکیب توابع

حل تمرینات صفحه 11 و 12 و 13

آموزش مفاهیم و حل تمرینات صفحه 14 + بررسی تست های مهم در کنکور سراسری

ادامه آموزش ضابطه ها و ترکیب توابع از فصل اول کتاب ریاضی دوازدهم تجربی + حل مسائل مربوط به آن

آموزش مفاهیم و حل تمرینات صفحه 14 + بررسی تست های مهم در کنکور سراسری

حل تمرینات مربوط به مبحث ترکیب توابع (تبدیل نمودار توابع) از صفحه 16 تا 19 کتاب درسی

ادامه حل تمرینات صفحه 19 و آموزش مباحث و جواب تمرینات صفحه 20 و 21 کتاب ریاضی دوازدهم تجربی

خل تمرینات و آموزش مباحث مهم صفحه 22 با موضوع تابع وارون

ادامه حل تمرینات صفحه 23 و آموزش مفاهیم مهم مبحث تابع وارون