ریاضی هفتم فصل هفتم

ریاضی هفتم فصل هفتم

مفهوم توان و جذر یک مفهوم جدید و نوپا در فصل هفتم ریاضی هفتم  هست که دانش آموزان در این فصل با تعریف مفهوم توان و محاسبه عبارت های توان دار و ساده کردن آنها و مجذور ریشه ها آشنا می شوند، و می توانند از طریق مشاهده ی فیلم های آموزشی زیر تمامی تمرینات این فصل از کتاب و نمونه سوالات امتحانی را با تدریس حرفه ای معلمین در ویدئو حل کنند.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل 7

آموزش فصل 7 (توان) از طریق حل فعالیت 84، 85 و 86

تدریس مفهوم محاسبه عبارات توان دار از صفحه 87 و 88 

ساده کردن عبارت های توان دار از صفحه 90 و 91

تدریس مبحث جذر و توان از صفحه 93، 94 و 95 ریاضی هفتم

گام به گام ریاضی هفتم

کانال تلگرام ریاضی هفتم متوسطه