ریاضی اول ابتدایی تم 13،14،15

ریاضی اول ابتدایی تم 15، 14، 13

فیلم های آموزشی تم 13 (رفتن به رستوران) ، تم 14 (همسایگان) ، تم 15 (مسجد) ریاضی اول دبستان نماد و درک مفهوم جمع و حاصل آن با چوب خط، تشخیص و ادامه دادن الگوهای شطرنجی، راهبردهای رسم شکل برای حاصل جمع و تفریق و دسته بندی کردن اشیاء کمتر از 20 تا و بکار بردن راهبرد های حدس و آزمایش به دانش آموزان این پایه به صورت مفهومی آموزش میده.

فیلم آموزش ریاضی اول تم 15، 14، 13

درس سیزدهم - تم 13

آموزش تم 13 + حل تمرینات صفحه 87، 88 و 89 با استفاده از بازی و ریاضی و دست ورزی

درس چهاردهم - تم 14

آموزش و حل تمرینات صفحه 93 94 95 کتاب درسی 

آموزش تم 14 و حل تمرینات صفحه 96 تا 98 کتاب ریاضی

ریاضی و زندگی

درس پانزدهم - تم 15

تم 15 + حل تمرینات صفحه 99 و 100 کتاب ریاضی

آموزش صفحه 102 و 103 از تم 15 کتاب ریاضی اول ابتدایی

گام به گام تم 15، 14، 13 ریاضی اول دبستان

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن