ریاضی اول ابتدایی تم 13،14،15

ریاضی اول ابتدایی تم 15، 14، 13

فیلم های آموزشی تم 13 (رفتن به رستوران) ، تم 14 (همسایگان) ، تم 15 (مسجد) ریاضی اول دبستان نماد و درک مفهوم جمع و حاصل آن با چوب خط، تشخیص و ادامه دادن الگوهای شطرنجی، راهبردهای رسم شکل برای حاصل جمع و تفریق و دسته بندی کردن اشیاء کمتر از 20 تا و بکار بردن راهبرد های حدس و آزمایش به دانش آموزان این پایه به صورت مفهومی آموزش میده.

فیلم آموزش ریاضی اول تم 15، 14، 13

درس سیزدهم - تم 13

آموزش تم 13 + حل تمرینات صفحه 87، 88 و 89 با استفاده از بازی و ریاضی و دست ورزی

درس چهاردهم - تم 14

آموزش و حل تمرینات صفحه 93 94 95 کتاب درسی 

آموزش تم 14 و حل تمرینات صفحه 96 تا 98 کتاب ریاضی

ریاضی و زندگی

درس پانزدهم - تم 15

تم 15 + حل تمرینات صفحه 99 و 100 کتاب ریاضی

آموزش صفحه 102 و 103 از تم 15 کتاب ریاضی اول ابتدایی

گام به گام تم 15، 14، 13 ریاضی اول دبستان